5a1ab234c687868d94742a28ecd496d0-626.jpg

reading.png

 _م_ا_و_ا.png

 

 

 

صوت وفیلم(کلیک کنید)

7892000.jpg

5913.jpg

_امام_زمان_خود_چه_کردی.jpg

_جان_امام_زمان2.jpg

_به_امام_زمان2.jpg

 _با_امام_زمان2.jpg

معرفی رشته امور فرهنگی (کاردانی)

دوره کاردانی حرفه ای امور فرهنگی در قالب آموزشهای مهارتی به برنامه درسی اطلاق می شود که دانشجویان با کسب مجموعه ای از دانش و مهارت های عملی در امور فرهنگی و زمینه های مرتبط بتوانند امور محوله در مشاغل قابل احراز را به گونه ای شایسته ایفا نمایند.

دریافت سرفصل رشته امور فرهنگی (کاردانی)

طراحی شده توسط شرکت توان دید آتی