5a1ab234c687868d94742a28ecd496d0-626.jpg

reading.png

 _م_ا_و_ا.png

 

 

 

صوت وفیلم(کلیک کنید)

7892000.jpg

5913.jpg

_امام_زمان_خود_چه_کردی.jpg

_جان_امام_زمان2.jpg

_به_امام_زمان2.jpg

 _با_امام_زمان2.jpg

معرفی رشته ی تربیت مروج واندیشه اسلامی

معرفی رشته مروج اندیشه و تربیت اسلامی

درتعالیم اسلامی، مهمترین رسالت فرد و اجتماع توجه به رشد و تعالی در ابعاد مختلف وجودی انسان می‌باشد. البته این حرکت و تلاش تکاملی، در راستای تربیت ابعاد عالی وجود انسان و جامعه خواهد بود. به عبارت دیگر در نظام تربیت اسلامی نه تنها به نیازهای مادی، غریزی و زودگذر انسان کم‌توجهی نمی‌شود بلکه استفاده و به استخدام در آوردن این نیازها برای تربیت ابعاد فطری و الهی انسان، امری ضروری است. همچنین می‌توان گفت بقا و گسترش انقلاب اسلامی ایران در مقابله با فرهنگ و اندیشه‌های مهاجم، وابسته به برنامه‌ریزی علمی و مجاهدت عملی در این عرصه می‌باشد. در عصر کنونی که سهولت برقراری ارتباط بر عمق ارتباطات فرهنگی می‌افزاید، با فراهم نمودن امکان آموزش و تربیت برنامه ریزی شده افراد دغدغه‌مند نسبت به فرهنگ و تربیت دینی و آرمان‌های انقلابی در قالب رشته ونظام دانشگاهی به منظور ساماندهی و نظام دهی به برنامه های پراکنده در حیطه معرفتی و همچنین توانمند ساختن آنها در صحنه‌های اجرایی و عملیاتی فرهنگ و تربیت اسلامی، می‌توان  به ثمربخش بودن این گونه از فعالیتها امید داشت.

طراحی شده توسط شرکت توان دید آتی